بازرگانی داخلی

بازرگانی داخلی

فعالیت های بازرگانی درخدمت سیاست ها و روش هایی است که اقتصاد هرکشوری برای خود فراهم می نماید و تابع قوانین و مقررات است که درداخل کشور و بانگرش ملی حاصل می گردد .
درتعریف خلاصه ی آن می شود گفت به مجموعه کارهای اقتصادی که درداخل یک کشور صورت می گیرد که این مهم نقش موثری در اقتصاد کشورها ایفا میکند و به همین منظور بسیاری از کشورهای تجاری محوریت کارخودرا براقتصاد ملی و داخلی معطوف داشته و ازآن بهره می گیرند ما هم ازاین قائده مستثنی نبوده و باوجود پتانسیل داخلی کشور امر بازرگانی داخلی را بامحوریت موادغذایی بویژه تولیدات داخلی و سرزمینی در سرلوحه فعالیت های شرکت قرار داده ایم .