ترخیص کالا

ترخیص کالا

یکی از مراحل حائزاهمیت درحوزه واردات و صادرات ٬ ترخیص کالا از گمرکات می باشد و این مهم مستلزم داشتن اطلاعات کافی و مناسب درامر آزادسازی کالا است که معمولا افراد درابتدای امر بدلیل نداشتن اطلاعات کافی آنرا کاری غامض و دشوار می دانند.
ترخیص کالا به انجام مجموعه اقلاماتی اطلاق می گردد که برای آزادسازی کالایی صورت می گردد برای انجام این پروسه عملیات و ترخیص کالا از گمرک می بایست یکسری اسناد و مدارک طبق آئین نامه های گمرکی تهیه و آماده سازی گردد ٬ ازاینرو شرکت های واردکننده و صادرکننده به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه کارترخیص کاری را به شرکتهای تخصصی و افراد باتجربه و توانمند واگذار کنند.